Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

A jelen szabályzat tartalmazza az Üzemeltető/k/ (továbbiakban Adatkezelő/k/) által működtetett, www.speditrans.hu domain megnevezésű internetes oldalrendszer (website) - továbbiakban: Honlap - használatával összefüggő adatvédelmi, adatkezelési szabályokat.

A Felhasználó (továbbiakban: érintett) által megadott személyes adatok kezelése és tárolása során az Adatkezelő/k/, az Európai Parlament és a Tanács általános adatvédelemről szóló 2016/679 rendelete, az Információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011.évi CXII. Törvény, az Egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII törvény és a jelen Szabályzat rendelkezései szerint jár el.

Az Adatkezelő/k/ az érintett hozzájárulásával, önkéntesen megadott adatokat célhoz kötötten, bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.

A honlap használata során, a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése előtt kérjük, szíveskedjen megismerni a jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket, mivel az adatok megadása esetén azok- egyoldalú nyilatkozattal- elfogadottnak tekintendők, meghatározva az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatban a felek jogait és kötelezettségeit és a jogérvényesítési lehetőségeket.

Az Adatkezelő adatai

A Honlap üzemeltetőjének, az adatkezelőnek a megnevezése, székhelye/lakhelye, e-mail elérhetősége a honlap megnyitásakor automatikusan elérhető.

Értelmező rendelkezések

Az adatkezelés célja

1. A Weboldalon elérhető kapcsoltafelvételi űrlap segítségével tájékoztatás, árajánlat kérésének lehetősége.

2. Az Üzemeltető /adatkezelő/ a megadott személyes adatokat az e pontban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelő a honlapra látogatók közül kizárólag, csak azon érintettek adatait kezelik, akik saját elhatározásukból töltik ki a kapcsolatfelvételi űrlapot ajánlat- vagy információkérés érdekében.

A Felhasználó kezelt személyes adatainak köre:

Adatkezelésére jogosultak

www.speditrans.hu domain nevű honlap üzemeltetői (adatkezelői)

Az adatok rögzítésének és tárolásának módja

Az adatkezelő az érintettek személyi adatait elektronikusan rögzíti.

Az üzemeltető/k/, illetve az adatfeldolgozó/k/ az adatokat közvetlenül az érintettektől veszi/k/ fel, azt követően, hogy az adatkezelés célja a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama az érintettek számára a jelen szabályzatban foglaltak alapján megismerésre és elfogadásra került.

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha a Felhasználó a honlapon nyilatkozik arról, hogy az adatkezelést a vonatkozó szabályok szerint elfogadja.

A kapcsolatfelvételi űrlap alkalmával történő személyes adat rendelkezésre bocsájtásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy adatait a szolgáltatás teljesítése érdekében, azok megadásakor ismert célra az Üzemeltető/k/ felhasználják.

Az adatkezelő a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatokat oly módon kezeli, hogy ahhoz illetéktelen ne férhessen hozzá és adatvesztés, vagy törlés veszélye ne álljon fenn.

Az Üzemeltető/k/ a szolgáltatás igénybevétele esetén egyedi azonosítót cookie-t nem helyeznek el a felhasználó számítógépén.

Az Üzemeltető/k/ tájékoztató anyagokat küldhet/nek/ a szolgáltatás tartalmával, igénybevételével kapcsolatos változásokról, melyek küldését a Felhasználó letilthatja.

.Ha a Felhasználó egy másik személy nevében, vagy érdekében, esetleg megbízásából veszi igénybe a szolgáltatást, az Ő felelőssége az érintett személy adatainak közléséhez történő beleegyezés megszerzése. A hozzájárulás tényének bizonyítása, ebből eredő vita esetén a Felhasználót terheli.

Az Üzemeltető a honlapon keresztül megismerhető szolgáltatás nyújtására Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 évi CVIII. tv. 3.§ alapján előzetes engedély, valamint NAIH nyilvántartási rendszerbe történő bejelentés nélkül jogosult.

Az adatkezelés elvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Ha az érintett hozzájárulását adta, illetve az adatkezelés jogszabályon alapul az adatkazelő jogosult a szóban forgó adatokkal további adatkezelés végzésére.

Az adatkezelés jogalapja

1. Az érintett hozzájárulása.

2. Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az adatbiztonság követelménye

1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

2. Az Üzemeltető /adatkezelő/ a megadott személyes adatokat az e pontban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

3. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag a Felhasználó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást.

4. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történő kapcsolatfelvétellel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az érintettek jogai és érvényesítésük

1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Adatvédelmi incidens és annak kezelése

1. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

2. Ha a panaszkezelés az előzetes egyeztetés a Felhasználó részére nem kielégítő, úgy jogi eljárást kezdeményezhet a panasz jellégének megfelelő hatóságnál, vagy a bíróságnál.

3. Az Érintett, az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

- Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

4. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a weblapon történő tájékoztatás mellett a felhasználási feltételeket megváltoztassa, melyek meghatározott időponttól, ennek hiányában a weblapon történő közzététel időpontjától hatályosak. A felhasználási feltételek módosulásának elfogadását jelenti, ha a Felhasználó a hatálybalépés időpontjától számított 15. napon belül nem kezdeményezi adatainak törlését.

5. A Felhasználók a weblap használatával, működésével, valamint a szolgáltatás kapcsolatos, észrevételeket, panaszokat az igénybevevők kizárólag elektronikus úton az Üzemeltető megadott e-mail címére küldhetik el.

Az Üzemeltető az észrevételeket feldolgozza és a szolgáltatás fejlesztése során figyelembe veszi, a panaszokat kivizsgálja és a felelősségi körébe tartozó esetekben, annak eredményéről, a megtett intézkedésről a Felhasználót értesíti.

6. Ha Felhasználó az általános szerződési feltételekkel ellentétes, azzal nem összeegyeztethető, vagy jogszabállyal ellentétesen jár el, mellyel összefüggésben az Üzemeltető eljárás megindítását kezdeményezi az ügyfél azonosítása céljából személyes és egyéb adatait felhasználhatja.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás nyújtását valamely Felhasználó irányába megtagadja.

7. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen általános szerződési feltételek az Üzemeltetőre azok weblapon történő közzétételétől, a Felhasználóra a kapcsoltfelvételi űrlap kitöltésével és elküldésével, aláírás nélkül is kötelezőek.

Ikrény, 2018.05.24.

Üzemeltető/Adatkezelő